RYDYM YN CANIAD

Am Caniad

Mae Caniad yn cefnogi pobl sydd eisiau i’w lleisiau gael eu clywed, dylanwadu ar benderfyniadau, a helpu i lunio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau.

Ein model, a ddefnyddir fel fframwaith i helpu i gynnwys mwy o bobl yn y meysydd hanfodol hyn.

Datblygwyd ein strwythur gan banel o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, a’u gofalwyr, ar draws pob un o chwe sir Gogledd Cymru.

Mae ein gwasanaeth wedi’i adeiladu ar ysgol cyfranogi a chyd-gynhyrchu.

BLE RYDYM NI?

Mae Caniad yn cynnig cefnogaeth ledled Gogledd Cymru ac o’r herwydd mae ein Staff wedi’u gwasgaru ar draws y cyfan, wedi’i rannu rhwng y Gorllewin, y Canol a’r Dwyrain. I gael mwy o wybodaeth am ba leoliad sydd agosaf atoch chi, dewiswch o gwymplen y Siroedd.

Gogledd Orllewin Cymru
Canolfan Ffordd yr Abaty, Bangor
Yn ymdrin â Gwynedd ac Ynys Môn

Gogledd Canol Cymru
Canolfan Dawn, Bae Colwyn
Yn cwmpasu Conwy a Sir Ddinbych

Gogledd Ddwyrain Cymru
Tŷ Derbyn, Wrecsam
Yn cwmpasu’r Sir y Fflint a Wrecsam

Cyfeiriadau Staff

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â Caniad, neu os ydych chi’n ofalwr a hoffai arwyddo rhywun, naill ai lawrlwythwch ein ffurflen atgyfeirio yma, llenwch ein ffurflen ddigidol ar y brig, neu cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Gwobrau Caniad

Mae Caniad yn cydnabod pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth, felly bob blwyddyn mae Panel Caniad yn dathlu cydgynhyrchu, trwy gynnal Gwobrau Caniad.

Dyma gyfle i ddathlu cydgynhyrchu a’r holl waith caled sydd wedi digwydd yn ystod y 12 mis blaenorol. Mae pobl yn cael eu henwebu gan gydweithwyr, pobl sy’n defnyddio gwasanaethau neu fewnfudwyr Caniad. Mae gan Banel Caniad y gwaith anodd o lunio rhestr fer a dewis y sêr disglair.

Panel Caniad

Aelodau gwreiddiol Panel Caniad gyda Lesley Singleton o BCUHB yn lansiad Caniad 2016

Panel ymgynghorol yw panel Caniad, sy’n cefnogi Caniad i ddarparu’r gwasanaeth. Gyda’n gilydd rydym yn edrych ar fonitro, gan sicrhau bod y contract yn cael ei gyflawni a bod Caniad yn cyflawni ei holl dargedau. Mae panel Caniad hefyd yn cefnogi gyda gosod cyllidebau ac yn trefnu’r Gwobrau Shining Star. Panel Caniad sy’n llunio rhestr fer ac yn dewis yr enwebiadau ar gyfer y noson fawr. Os hoffech chi gymryd rhan yn y Panel Caniad, yna cysylltwch ag aelodau ein panel uchod.

Stephen Beach, Cadeirydd Panel Caniad

Amber O'hara

Amber O'hara

Fforwm Caniad

Y Fforwm yw’r grŵp rhannu gwybodaeth allweddol. Mae’r holl adborth a gwybodaeth am wasanaethau yn mynd i’r Fforwm. Yna mae’r Fforwm yn lledaenu’r wybodaeth i ardaloedd lleol i ofyn am adborth. Mae’r Fforwm yn grŵp pwysig, gan fod yr holl wybodaeth yn cael ei dwyn yma, gan gynnwys gwybodaeth am ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau. Anfonir adroddiadau hefyd at aelodau’r Fforwm ar gyfarfodydd a fynychwyd, daw ceisiadau am gefnogaeth gan y Bwrdd Cynllunio Ardal a’r Is-adran Iechyd Meddwl trwy’r Fforwm. Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â’r Fforwm yna cysylltwch ag amber.ohara@caniad.org.uk

Caniad 360

Gweithiodd Caniad gyda’r Bwrdd Cynllunio Ardal a’r Is-adran Iechyd Meddwl i gynnal digwyddiad wedi’i seilio’n llwyr ar argyfwng, gwnaethom edrych ar arfer da, yr hyn sydd ei angen a phrofiadau pobl sydd wedi bod mewn argyfwng. Os hoffech gael copi o’r adroddiad, e-bostiwch caniad@caniad.org.uk