Dementia

Mae Caniad yn defnyddio system o Baneli Adolygu Defnyddwyr Gwasanaeth wrth weithio gyda materion yn ymwneud â dementia yn y gymuned.

 

Beth yw Paneli Adolygu Defnyddwyr Gwasanaeth?

Mae Paneli Adolygu Defnyddwyr Gwasanaeth (a elwir yn SURPs) yn grwpiau bach o hyd at 8 o bobl â dementia sy’n ymwneud â dylanwadu ar faterion y tu hwnt i’w gofal eu hunain, i’r Gymdeithas ac i sefydliadau allanol. Mae aelodau SURP yn cwrdd yn rheolaidd am gyfnod â therfyn amser i drafod ac adolygu ystod o bynciau a all gynnwys:

offer sefydliadol fel ffurflenni a holiaduron,
deunyddiau gwybodaeth fel taflenni a phosteri, cylchgrawn Dementia Connect a chylchgrawn Living with Dementia
blaenoriaethau ar gyfer gwasanaeth neu ddatblygiad strategol, megis Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Ddementia a Gweledigaeth Dementia yr Adran Iechyd
Mae SURPs yn cael eu hwyluso gan aelod o staff neu wirfoddolwr profiadol mewn ffordd sy’n blaenoriaethu anghenion, dewisiadau a barn aelodau’r grŵp. Mewn rhai grwpiau, cadeirir trafodaethau gan aelod o’r grŵp gyda chefnogaeth aelod o staff. Mae’r grwpiau hyn yn ffordd i bobl â dementia chwarae mwy o ran yng ngwaith y Gymdeithas a sefydliadau eraill sy’n gweithio i wella bywydau pobl â dementia ar lefelau lleol a chenedlaethol.

Pam cynnwys pobl â dementia yn eich prosiect?

Trwy gynnwys pobl sy’n byw gyda dementia yn weithredol wrth ddylunio, datblygu a monitro gweithgareddau’r Gymdeithas, rydym yn sicrhau bod y Gymdeithas yn cyflawni’r hyn sydd ei angen ar bobl sy’n byw gyda dementia ac yn canolbwyntio ein meddwl ar yr hyn sy’n bwysig yn eu barn nhw.

Pobl sy’n byw gyda dementia yw’r arbenigwyr ar sut beth yw byw gyda dementia felly mae’n hanfodol eu bod yn dylanwadu ar y penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Buddion i geiswyr

Profwyd bod ymweld â SURPs yn rhoi boddhad i geiswyr trwy wella eu cyfathrebu â phobl â dementia a’u dealltwriaeth ohonynt. Mae’r ymwybyddiaeth a’r ddealltwriaeth hon nid yn unig yn gwella’r prosiectau a ddygir i’r grŵp i’w trafod, ond hefyd ar gyfer prosiectau yn y dyfodol.