Cynhwysiant Digidol

Mae Caniad yn helpu i hyrwyddo Cynhwysiant Digidol gyda Bwrdd Iechyd Cymru wrth ganiatáu i bawb aros yn gysylltiedig orau ag y gallant. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni.

Beth yw cynhwysiant digidol – a pham ei fod o bwys?

Nid yw 10% o bobl yng Nghymru heddiw ar-lein. Wrth i fwy a mwy o wasanaethau cyhoeddus hanfodol gael eu darparu ar-lein, mae’r bobl hyn mewn perygl o gael eu gadael ar ôl. Mae angen i sefydliadau sy’n gweithio gyda’r cyhoedd, yn enwedig yn y sector iechyd a gofal, feddwl sut i gynyddu cynhwysiant digidol fel y gall pawb yng Nghymru elwa.
Mae cynhwysiant digidol yn golygu bod â’r cymhelliant, y sgiliau a’r mynediad i ddefnyddio technoleg ddigidol a’r rhyngrwyd.

Mae hyn yn cynnwys pobl sydd heb un, neu gyfuniad, o’r sgiliau hyn ac a allai gael eu gwahardd yn ddigidol. Maent mewn perygl o gael eu gadael ar ôl mewn cymdeithas gynyddol ddigidol lle mae mwy a mwy o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, yn mynd ar-lein.

Cynhwysiant digidol yng Nghymru
Pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yw rhai o ddefnyddwyr trymaf gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, ac o’r herwydd mae risg yn cael eu gadael ar ôl yn newidiadau’r gwasanaethau iechyd digidol.

Mae pobl sydd wedi’u gwahardd yn ddigidol yn debygol o fod:

Hyn – mae 40% o bobl dros 75 oed yn defnyddio’r rhyngrwyd, o’i gymharu â 97% o bobl ifanc 16-49 oed.
Meddu ar anabledd neu gyflwr tymor hir – mae 74% o bobl ag anabledd neu gyflwr tymor hir yn defnyddio’r rhyngrwyd, o’i gymharu â 90% o’r rhai heb.
Llai o addysg – mae 53% o’r rhai heb gymwysterau yn defnyddio’r rhyngrwyd, o’i gymharu â 95% o’r rhai â chymwysterau addysg uwch
Mae yna resymau polisi cyhoeddus a chydraddoldeb clir dros wella cynhwysiant digidol, yn ogystal ag achos busnes cryf.

Beth yw manteision bod ar-lein?
Mae buddion bod ar-lein i bobl, yn enwedig pobl hŷn, pobl ddi-waith a’r rhai sy’n byw mewn tai cymdeithasol, yn cynnwys:
Arbedir amser trwy gyrchu gwasanaethau’n ddigidol.
Arbedir cost trwy gyrchu gwasanaethau a phrynu nwyddau yn ddigidol.
Llai o unigrwydd ac arwahanrwydd.
Mwy o gyflogadwyedd.
Gwell hunanofal ar gyfer mân anhwylderau.
Gwell hunanreolaeth ar gyflyrau iechyd tymor hir.
Cymunedau Digidol Cymru: Mae Caniad yn gweithio gyda’r cymunedau digidol hyn, gan gynnwys Hyder Digidol, Iechyd a Lles a gall weithio gyda’ch sefydliad i’ch helpu i gymryd camau ymarferol i gefnogi cynhwysiant digidol yn lleol. Cysylltwch â nhw neu hyd yn oed cysylltu â ni i ddarganfod sut y gallwn ni helpu.