Camddefnyddio Sylweddau

Mae Caniad yn cymryd rhan yng nghyfarfodydd Bwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru.

LLEIHAU HARM

Mae gennym gynrychiolwyr sydd â phrofiad byw sy’n eistedd ar y Grŵp Lleihau Niwed, a ydych chi wedi defnyddio’r Gwasanaeth Lleihau Niwed? Os felly, hoffech chi gymryd rhan neu ddweud eich dweud? Dywedwch wrthym am eich profiad fel y gall ddylanwadu ar newid. Cysylltwch â sam.lyon@caniad.org.uk i gael mwy o wybodaeth

GRWP CYFLWYNO BWRDD CYNLLUNIO ARDAL

Mae’r Grŵp Cyflenwi yn edrych ar yr holl wasanaethau sy’n cael eu comisiynu gan y Bwrdd Cynllunio Ardal, ac os oes unrhyw fylchau yn y gwasanaethau, sut maen nhw’n cael eu darparu ac a oes modd eu gwella. Os hoffech chi gymryd rhan yn y grŵp hwn, neu roi adborth am wasanaethau, neu unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth gwasanaeth yna cysylltwch â Zoe.woodward@caniad.org.uk

Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol 2020-2024.

Rydym yn awyddus iawn i bobl sydd â phrofiad byw fod yn rhan o gyflawni’r Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol a’i chyflenwi. Os oes gennych brofiad byw ac yr hoffech gymryd rhan neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, yna cysylltwch â Zoe.woodward@caniad.org.uk neu Sam.lyon@caniad.org.uk

Cynllun Cyflenwi Camddefnyddio Sylweddau 2019-2022

Hoffem i bobl sydd â phrofiad byw o ddefnyddio sylweddau neu aelod o deulu rhywun sydd, ymuno â ni yng nghyfarfod y cynllun cyflawni. Mae hwn yn gyfarfod sy’n sicrhau bod Gogledd Cymru yn cyflawni’r hyn y mae’r cynllun yn ei amlinellu y mae angen iddo fod ar waith. Mae hefyd yn bwysig cael adborth am brofiadau o ddefnyddio gwasanaethau a’r hyn a weithiodd a beth fyddai wedi helpu. Cysylltwch â Zoe neu Same am ragor o wybodaeth.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn unrhyw un o’r uchod, cysylltwch â ni

Rydym yn ymrwymo i’r egwyddorion canlynol wrth i ni weithio gyda’n gilydd i adeiladu gwell gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl i chi trwy gyfranogiad a phartneriaeth gyfartal:

 

Atebolrwydd
Amrywiaeth
Gwerthfawr
Cydraddoldeb

Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol Gogledd Cymru

Hoffech chi gymryd rhan mewn cefnogi cyflwyno Strategaeth Lleihau Niwed Alcohol Gogledd Cymru?

Os felly, cysylltwch â zoe.woodward@caniad.org.uk
gallwch weld y syllu trwy ddefnyddio’r ddolen isod

CYMRU GIG

Cyfweliadau Seiliedig ar Werth (CSW’s)

Esboniad o Gyfweliadau –

Clinigol:

Y gwahaniaeth rhwng cyfweliad clinigol a chyfweliad VBI yw y bydd y broses gyfweld glinigol yn pennu atebolrwydd, diogelu a phrosesau. Bydd y VBI yn edrych i mewn i ochr ddynol yr ymgeisydd a’i foesau a’i werthoedd trwy ddull ysgafn o recriwtio. Fel rheol, cynhelir cyfweliadau clinigol gan banel proffesiynol.

 

Cyfweliadau Seiliedig ar Werth:

Mae VBI yn ffordd o helpu sefydliadau i recriwtio’r bobl fwyaf addas i weithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed. Mae’n helpu cyflogwyr i asesu gwerthoedd, cymhellion ac agweddau’r rhai sy’n ceisio am swyddi. Mae’n canolbwyntio ar “sut” a “pham” mae ymgeisydd yn gwneud dewisiadau mewn gwaith ac yn ceisio archwilio rhesymau dros ei ymddygiad. Mae’r dull VBI yn adeiladu ar arfer recriwtio a diogelu da. Nid yw’n cymryd lle gwiriadau cyn-gyflogaeth da na recriwtio cyffredinol cadarn. Mae’n dibynnu ar ymrwymiad sefydliadol i safonau uchel o recriwtio mwy diogel a hyfforddiant staff o’r brig a diwylliant lle mae diogelwch a lles o’r pwys mwyaf.

Rydym yn gweithio’n agos gyda’r holl wasanaethau, os hoffech gael mwy o wybodaeth am sut i gymryd rhan yna cysylltwch â ni. Bydd eich profiad o ddefnyddio gwasanaethau yn helpu i lunio gwasanaethau ar gyfer y furture