Beth sy'n Digwydd

Cyfarfod Marchnata

Mae cyfarfod marchnata Caniad yn grŵp sy’n edrych ar hyrwyddo Caniad. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am
y cyfarfod hwn, cysylltwch â Blanca yn:

E-bost: blanca.kilpatrickpita@caniad.org.uk

Ffôn: 07970 463048

Adborth Cleifion Mewnol Ablett

Cyfarfod chwyddo yw hwn ar gyfer y rhai sy’n aros yn wardiau Ablett ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny ddarparu
adborth am eu profiad.

Adborth Cleifion Mewnol Hergest

Cyfarfod chwyddo yw hwn ar gyfer y rhai sy’n aros yn wardiau Hergest ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny roi adborth am eu profiad.

Adborth Tan y Castell

Cyfarfod chwyddo yw hwn ar gyfer y rhai sy’n aros yn Tan y Castell ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny roi adborth am eu profiad.

Adborth Cleifion Mewnol Heddfan

Dyma gyfle i’r rhai sy’n aros ymlaen
Wardiau Heddfan ar hyn o bryd i roi adborth am eu profiad.

Adborth Coed Celyn

Cyfarfod chwyddo yw hwn ar gyfer y rhai sy’n aros yn Coed Celyn ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny roi adborth am eu profiad.

Adborth Carreg Fawr

Cyfarfod chwyddo yw hwn ar gyfer y rhai sy’n aros yn Careg Fawr ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny roi adborth am eu profiad.

Adborth Tŷ Llywelyn

Mae hwn yn gyfarfod i’r rhai sy’n aros yn Nhy Llywelyn ar hyn o bryd ac mae’n cynnig cyfle i’r bobl hynny roi adborth am eu profiad.

Rhwydweithio Agro

Wrth i gyfyngiadau cloi i lawr ddechrau lleddfu, mae Caniad yn araf
ailintegreiddio yn ôl i leoliad cymunedol trwy ddilyn Covid caeth
canllawiau.

Panel Caniad

Panel ymgynghorol yw panel Caniad, sy’n cefnogi Caniad i ddarparu’r gwasanaeth. Gyda’n gilydd rydym yn edrych ar fonitro, gan sicrhau bod y contract yn cael ei gyflawni a bod Caniad yn cyflawni ei holl dargedau. Mae panel Caniad hefyd yn cefnogi gyda gosod cyllidebau ac yn trefnu’r Gwobrau Shining Star. Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â’r Panel yna cysylltwch ag Amber:

E-bost: amber.ohara@caniad.org.uk

Ffôn: 07971 969628

Fforwm Caniad

Y Fforwm yw’r grŵp rhannu gwybodaeth allweddol. Mae’r holl adborth a gwybodaeth am wasanaethau yn mynd i’r Fforwm. Yna mae’r Fforwm yn lledaenu’r wybodaeth i ardaloedd lleol i ofyn am adborth. Mae’r Fforwm yn grŵp pwysig, gan fod yr holl wybodaeth yn cael ei dwyn yma, gan gynnwys gwybodaeth am ddylunio, darparu a gwella gwasanaethau. Anfonir adroddiadau hefyd at aelodau’r Fforwm ar gyfarfodydd a fynychwyd, daw ceisiadau am gefnogaeth gan y Bwrdd Cynllunio Ardal a’r Is-adran Iechyd Meddwl trwy’r Fforwm. Os hoffech gael mwy o wybodaeth neu os hoffech ymuno â’r Fforwm yna cysylltwch ag Amber:

E-bost: amber.ohara@caniad.org.uk

Ffôn: 07971 969628

Ein Calendr Sgwrs Fawr

Mae ein Sgwrs Fawr yn cael eu hailenwi yn ein calendrau i’n Diweddariadau Gorllewin / Canolog / Dwyrain; a Diweddariadau Rhanbarthol Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau

Diweddariadau Dwyrain / Canolog / Gorllewin:
Mae’r rhain yn ddiweddariadau lleol ynghylch pa waith sy’n digwydd. Mae’r rhain yn gyfarfodydd agored i unrhyw un yn yr ardaloedd ymuno â nhw.

(Dwyrain = Wrecsam a Sir y Fflint, Canol = Conwy a Sir Ddinbych a’r Gorllewin = Gwynedd ac Ynys Môn)

Diweddariadau Rhanbarthol Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau:
Diweddariadau yw’r rhain ynglŷn â’r gwaith sy’n mynd rhagddo ynglŷn â gwasanaethau camddefnyddio sylweddau ledled Gogledd Cymru, mae’r rhain hefyd yn gyfarfodydd agored i unrhyw un ymuno â nhw.

Dydd/Dyddiad Amser Pwnc
Dydd Iau Mehefin 3ydd 1-2.30pm Diweddariadau’r Gorllewin
Dydd Iau Mehefin 10fed 1-2.30pm Diweddariadau Canolog
Dydd Iau Mehefin 17eg 1-2.30pm Diweddariadau Dwyrain
Dydd Iau Mehefin 24ain 1-2.30pm Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau a Diweddariadau Rhanbarthol

 

Cwestiynau, Sylwadau, neu Bryderon?

Rydym wedi ymrwymo i wella ansawdd y gwasanaeth a ddarparwn yn barhaus. Rydym am gael cymaint o adborth â phosibl am brofiadau pobl o ymwneud â Caniad, fel y gallwn wneud gwelliannau i’r gwasanaeth. Oherwydd hyn, mae gennym weithdrefn sy’n manylu ar drefniadau ar gyfer delio â chwynion llafar ac ysgrifenedig, ymholiadau, sylwadau / awgrymiadau a chanmoliaeth a dderbyniwyd. Gallwch ddarllen y ddogfen hon trwy ei lawrlwytho yma.