Caniad Awards

Home » Caniad Awards
Liz Craig and Jenny Burgess Caniad Panel Members

Defnyddwyr yn cyflwyno tlysau i wasanaethau iechyd mewn digwyddiad gwobrau ‘ysbrydoledig‘. 

 

Mae’r gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gorau ar draws Gogledd Cymru wedi cael llu o wobrau – gan yr unigolion sy’n eu defnyddio.  

 

Cafodd gwasanaethau triniaeth, therapiwtig a chymunedol ar draws y rhanbarth eu canmol yn nigwyddiad cyntaf Gwobrau Caniad, gyda chategorïau wedi’u beirniadu a thlysau wedi’u cyflwyno gan banel o gleifion, defnyddwyr gwasanaeth a’u teuluoedd 

 

Daeth y digwyddiad “ysbrydoledig” yn Neuadd y Dref y Rhyl ag ymarferwyr, comisiynwyr a phobl â phrofiad byw o gyflyrau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau at ei gilydd i gydnabod y gorau yn y sector.  

 

Ymysg yr enillwyr oedd y tîm yn Ysbyty Cefni, Llangefni, Dr Alberto Salmoiraghi, cyfarwyddwr meddygol iechyd meddwl ac anableddau dysgu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr,  Artisans Collective Prestatyn, Keiron Rondel, Pencampwr gofalwyr o Ward Gwanwyn yn Uned Heddfan, Ysbyty Maelor, Wrecsam. 

 

Ers ei lansiad yn 2016, mae Caniad wedi ymgysylltu’n uniongyrchol â buddiannau cannoedd o bobl sydd â phrofiad o wasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau ar draws Gogledd Cymru.   

 

Mae ei rwydwaith o wirfoddolwyr wedi creu siarter cynnwys, gweithio gyda BIPBC i gyd-gynhyrchu strategaeth iechyd meddwl newydd y rhanbarth, ac maent wedi hyrwyddo cyflwyno cyfweliadau ar sail gwerth ar gyfer recriwtio i wasanaethau camddefnyddio sylweddau a iechyd meddwl. 

 

Dywedodd Denise Charles, rheolwr y gwasanaeth, fod y digwyddiad gwobrwyo wedi’i drefnu mewn partneriaeth ag aelodau o rwydwaith Caniad – a dangosodd y gwerth o sicrhau bod gan unigolion sydd â phrofiad byw lais clir wrth ddylunio a darparu’r gwasanaethau iechyd y maent yn dibynnu arnynt. 

 

Dywedodd, “Roedd yn wych defnyddio’r digwyddiad hwn i gydnabod y gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gorau yn ein hardal ac i amlygu gwaith y bobl sy’n eu darparu ac i ddathlu’r gwaith hwnnw. 

 

“Roedd yn noson wych – roedd teimlo’r gobaith, cymhelliant ac undod yn yr ystafell yn ysbrydoledig iawn. 

 

“Mae’r meysydd hyn yn ein gwasanaeth iechyd yn parhau i wynebu heriau, a bydd Caniad yn parhau’n ffyddlon i gynrychioli llais y defnyddwyr gwasanaeth a’u hanwyliaid.  Ond rydym hefyd yn credu ei fod yn bwysig dathlu pan fydd pethau’n mynd yn dda. 

 

“Mae ein panel yn teimlo bod enillwyr y Gwobrau Caniad hyn yn darparu gwasanaeth gwych, ac maent yn ymrwymedig i weithio gyda’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau y maent yn eu darparu.” 

 

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys perfformiad cyntaf ffilm newydd sydd wedi’i dylunio i godi ymwybyddiaeth o fasnachu Llinellau Cyffuriau a gynhyrchwyd gan wirfoddolwyr Caniad. 

 

Bu iddynt weithio gyda’r gwneuthurwr ffilmiau di-elw, Eternal Media, i greu’r rhaglen ddogfen a dwy ffilm fer arall gyda chymorth cyllid gan Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau 

 

 

Rhestr lawn o enillwyr Gwobr Caniad 

 • Gwobr Cyfweld ar sail gwerth – wedi’i chyflwyno i’r tîm yng Ngwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Gwynedd am eu hymrwymiad i rannu gwerthoedd a chynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth recriwtio aelodau newydd o staff. 
 • Gwobr HEDDIWMIFEDRAF – cyflwynwyd i Sam Watson, pennaeth gwasanaethau iechyd meddwl BIBPC yng Ngogledd-orllewin Cymru, am ei hymrwymiad i newid a gwaith partneriaeth; ac i’r tîm yn Ysbyty Cefni, Llangefni, sy’n gweithio’n galed i sicrhau lles, ansawdd bywyd a gofal gorau i’w holl gleientiaid, drwy weithio gyda rhwydwaith cymorth eang a chynnig gweithgareddau hygyrch i’w cleientiaid. 
 • Gwobr Seren Ddisglair – cyflwynwyd i Keiron Rondel o Ward Gwanwyn, Uned Heddfan yn Wrecsam, am ei waith fel pencampwr gofalwyr; i Arwel Roberts o Ganolfan Ask yn Y Rhyl, a lansiodd yr ymgyrch codi arian ‘ Hope Giver’ i roi cefnogaeth i bobl sy’n wynebu heriau; i Adrian Whiteley gwirfoddolwr gyda Grŵp Cymorth Awtistiaeth ac Asperger Gwynedd a Môn, am ei ymrwymiad i eraill; i Sarah Flynn o Wasanaeth Camddefnyddio Sylweddau yng Nghaernarfon, am ei hymrwymiad i eraill a’i brwdfrydedd dros adferiad; ac i Tony Carr, am ei ymrwymiad rhagorol i Caniad a chynnwys defnyddwyr gwasanaeth. 
 • Gwobr Arfer Cadarnhaol – cyflwynwyd i Dewi Richards a’r tîm yn Nhŷ Derbyn yn Wrecsam, a sefydlodd sesiynau galw heibio lles gan gynnig cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth, sydd yn awr wedi’i ddyblygu yn ardaloedd eraill; a Matt Jarvis a’r tîm ar ward Tryweryn yn Uned Heddfan, a wahodd Caniad i weithio gyda chleifion ar welliannau ward a gweithgareddau. 
 • Gwobr am weithio mewn partneriaeth- cyflwynwyd i Cydweithredfa Gofal Cymunedol Wrecsam sydd wedi dangos sut mae gweithio mewn partneriaeth wedi helpu pobl sy’n agored i niwed i gael mynediad at ofal iechyd, cymorth budd-daliadau a gwasanaethau hanfodol eraill. 
 • Eiriolwr ar gyfer cyd-gynhyrchu- cyflwynwyd i Dr Alberto Salmoiraghi, mae ei agwedd frwdfrydig tuag at gyd-gynhyrchu ac arweinyddiaeth gadarnhaol yn croesawu newid a gwelliannau. Mae’n parhau i fod yn gefnogwr brwd o Caniad. 
 • Pencampwr Cynnwys y Flwyddyn – cyflwynwyd i Sarah Clarkson, metron arbenigol adsefydlu o Ruthun, sy’n cyfrannu at ddatblygiad a sefydlu grwpiau Pencampwr Gofal a “Together 4 Recovery” sydd yn awr wedi’u hymgorfforin gadarn yn arferion adsefydlu BIPBC. 
 • Gwobr Cynnwys Arloesol – cyflwynwyd i Artisans Collective o Brestatyn, sy’n defnyddio egwyddorion rhagnodi cymdeithasol i gefnogi holl rannau’r gymuned ochr yn ochr â gwasanaethau iechyd; a Tîm Iechyd Meddwl Cymuned Craig Hyfryd o Gaergybi, am eu gwaith arloesol i gynnwys llais y defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr. 
 • Hyrwyddo newid- cyflwynwyd i  Shan Ashton o Ganolfan Cymuned Capel Curig am ei gwaith yn hyrwyddo addysg mewn cymunedau gwledig, grwpiau merched a chydraddoldeb; a Together 4 Recovery am eu gwaith i sicrhau cydraddoldeb ar draws y tair uned adsefydlu a chynnwys pawb mewn newid. 
 • Gwobr Seren Caniad – cyflwynwyd i Lesley Singleton, cyfarwyddwr strategaeth iechyd meddwl BIBPC am ei hymrwymiad i ymgorffori cyd-gynhyrchu’r uwch adran. 
 • Gwobr Panel Caniad – cyflwynwyd i Peter Williams am ei ymroddiad yn hyrwyddo llais eraill. 

Cyflwynwyd gwobrau hefyd i aelodau ymrwymedig o banel Caniad Ruth Yarwood, Beryl Jones,Rachael McGarry,David Snape a Siobhan O’Keeffe. 

 

 

Am Caniad 

Mae Caniad yn cael ei chynnal gan elusennau CAIS a Hafal, a chafodd ei chomisiynu gan BIPBC drwy Fwrdd Cynllunio Ardal Gogledd Cymru ar gyfer Camddefnyddio Sylweddau. 

Darganfyddwch fwy ar www.caniad.org.uk  

 

Health services presented with trophies by users at ‘inspiring’ awards event

The best mental health and substance misuse services from across North Wales have been presented with a host of awards – by the people who use them.

Treatment, therapeutic and community services from across the region were hailed at the first Caniad Awards, with categories judged and trophies presented by a panel of patients, service users and their family members.

The “inspiring” event at Rhyl Town Hall brought together practitioners, commissioners and people with lived experience of mental health and substance misuse conditions to recognise the best in the sector.

Amongst the winners were the team at Ysbyty Cefni in Llangefni, Betsi Cadwaladr University Health Board medical director for mental health and learning disabilities Dr Alberto Salmoiraghi, Prestatyn’s Artisans Collective and carer champion Keiron Rondel from the Gwanwyn Ward at Wrexham Maelor’s Heddfan Unit.

Since its launch in 2016, Caniad has directly engaged with and represented the interests of hundreds of people with experience of mental health and substance misuse services from across North Wales.

Its network of volunteers has created an involvement charter, worked with BCUHB to coproduce the region’s new mental health strategy, and championed the introduction of value-based interviewing for recruitment to substance misuse and mental health services.

Service manager Denise Charles said the awards event had been organised in partnership with members of Caniad’s network – and showed the value of ensuring people with lived experience have a clear voice in the design and delivery of the health services they rely upon.

“It was wonderful to use this event to recognise the best mental health and substance misuse services in our area and to highlight and celebrate the work of the people who deliver them,” she said.

“It was an amazing evening – and to feel the hope, motivation and unity in the room was so inspiring.

“These areas of our health service continue to face challenges, and Caniad will continue to faithfully represent the voices of service users and their loved ones.  But we also believe it is important to celebrate when things are going well.

“Our panel feel that these Caniad Award winners are delivering great service, and are committed to working with the people who use the services they deliver.”

The event also included the premiere of a new film designed to raise awareness of County Lines drug trafficking produced by Caniad volunteers.

They worked with not-for-profit filmmaker Eternal Media to create the documentary and two other short films with the support of funding from the North Wales Area Planning Board for Substance Misuse.

ENDS

Full list of Caniad Award winners

 • Value-based Interviewing Award – presented to the team at Gwynedd Substance Misuse Service for their commitment to shared values and involving service users when recruitment news members of staff.
 • TODAYiCAN Award – presented to Sam Watson, BCUHB head of mental health services in North West Wales, for her commitment to change and partnership working; and to the team at Ysbyty Cefni in Llangefni, which works hard to ensure wellbeing, quality of life and best care for all its clients, by working with a wide support network and offering accessible activities to its clients.
 • Shining Star Awards – presented to Keiron Rondel from the Gwanwyn Ward at the Heddfan Unit in Wrexham, for his work as a carer champion; to Arwel Roberts, from the Ask Centre in Rhyl, who launched the Hope Giver fundraising campaign to provide support to people who are facing challenges; to Adrian Whiteley, a volunteer with the Gwynedd and Anglesey Autism and Asperger’s Support Group, for his dedication to others; to Sarah Flynn, from the Gwynedd Substance Misuse Service in Caernarfon, for her commitment to others and contagious enthusiasm for recovery; and to Tony Carr, for his outstanding dedication to Caniad and to service user involvement.
 • Positive Practice Award – presented to Dewi Richards and the team at Ty Derbyn in Wrexham, who established a wellbeing drop-in session offering advice, support and information, which has now being replicated in other areas; and Matt Jarvis and the team from the Trwyeryn Ward at the Heddfan Unit, who invited Caniad to work with patients on ward improvements and activities.
 • Partnership Working Award – presented to Wrexham’s Community Care Collaborative has shown how working in partnership has helped vulnerable people to access healthcare, benefits support and other vital services.
 • Advocate for Coproduction – presented to Dr Alberto Salmoiraghi, whose enthusiastic approach to coproduction and positive leadership embraces change and improvement.  He continues to be a committed supporter of Caniad.
 • Involvement Champion of the Year – presented to Sarah Clarkson, specialist rehabilitation matron from Ruthin, who was instrumental in developing and establishing Together 4 Recovery and Carer Champion groups which are now both firmly embedded in BCUHB rehabilitation practices.
 • Innovative Involvement Award – presented to Artisans’ Collective from Prestatyn, which uses social prescribing principles to support all sections of the community alongside health services; and the Craig Hyfryd Community Mental Health Team from Holyhead, for their pioneering work to involve the voices of service users and carers.
 • Champions of Change – presented to Shan Ashton from Capel Curig Community Centre for her work to champion education in rural communities, women’s groups and equality; and Together 4 Recovery for its work to ensure equality across three rehabilitation units and involved everyone in change.   
 • Caniad Star Award – presented to BCUHB director of mental health strategy Lesley Singleton for her commitment to embedding coproduction the division.
 • Caniad Panel Award – presented to Peter Williams for dedication in championing the voice of others.

Awards were also presented to dedicated Caniad panel members Ruth Yarwood, Beryl Jones, Rachael McGarry, David Snape and Siobhan O’Keeffe.

Sarah Clarkson
Rehab Matron
Sarah Flynn
Dewi Richards and Matt Jarvis