Caniad Awards

Home » Uncategorized » Caniad Awards

Caniad ydy’r llais cyfunol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau yng ngogledd Cymru. Mae Caniad yn ceisio defnyddio profiadau pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu broblemau dibyniaeth ar sylweddau i helpu i wella triniaeth a chefnogaeth sydd ar gael – mae hyn yn caniatáu i’r defnyddwyr fod yn rhan o’r gwaith cynllunio, comisiynu, dylunio, darparu a gwerthuso ar draws gogledd Cymru.

Mae Caniad yn credu mai’r bobl orau i lunio gwasanaethau effeithiol ydy’r bobl hynny sy’n eu defnyddio. Caiff gwaith Caniad ei gefnogi gan ein siarter cymryd rhan, y mae llawer o fudiadau wedi cofrestru ar ei chyfer ac wedi ymrwymo iddi.

Dymuna Caniad ddathlu a chydnabod y gwaith arbennig mae ein hasiantaethau partner (pobl broffesiynol/timoedd/grwpiau cymryd rhan) yn ei wneud o ran cyd-gynhyrchu a beth ydy rhan y gofalwr/defnyddiwr gwasanaeth. Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud darn o waith arbennig neu wedi dangos ymrwymiad cadarn tuag at gyd-gynhyrchu – enwebwch nhw.

Mae’r categorïau gwobrau yn cydnabod darnau bach a darnau mawr o waith felly peidiwch â bod ofn meddwl y tu allan i’r bocs.

Dychwelwch eich ffurflenni enwebu trwy e-bost at:
amber.ohara@caniad.org.uk
justin.stapley@caniad.org.uk
Neu, anfonwch nhw trwy’r post at:
Caniad, Champions House, 9-11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AA
Y dyddiad cau er mwyn enwebu ydy: Dydd Gwener, Ionawr 4ydd 2019

ddathlu a chydnabod y gwaith arbennig mae ein hasiantaethau partner (pobl broffesiynol/timoedd/grwpiau cymryd rhan) yn ei wneud o ran cyd-gynhyrchu a beth ydy rhan y gofalwr/defnyddiwr gwasanaeth. Os ydych chi’n adnabod rhywun sydd wedi gwneud darn o waith arbennig neu wedi dangos ymrwymiad cadarn tuag at gyd-gynhyrchu – enwebwch nhw.

Mae’r categorïau gwobrau yn cydnabod darnau bach a darnau mawr o waith felly peidiwch â bod ofn meddwl y tu allan i’r bocs.

Gwobr Seren Ddisglair-cydnabod gwirfoddolwyr sydd wedi hyrwyddo cymryd rhan. Gall hwn fod yn aelod o staff, rhywun sydd â phrofiad go iawn neu ofalwr.

Ymarfer Cadarnhaol – cydnabod ymarfer cadarnhaol wrth gymryd rhan a chyd-gynhyrchu.

Gweithio mewn Partneriaeth- timoedd neu fudiadau sy’n gweithio mewn partneriaeth gyda phobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau.

Cyfweld ar sail Gwerthoedd – hyrwyddwyr cyfweld ar sail gwerthoedd ac ymrwymiad i gyd-werthoedd.

Cymryd Rhan yn Arloesol – timoedd neu fudiadau sy’n meddwl y tu allan i’r bocs o ran ymgysylltu gyda phobl sy’n defnyddio eu gwasanaethau

Hyrwyddwr Cymryd Rhan y Flwyddyn – person sydd wedi hyrwyddo cymryd rhan. Dangos gwir ymrwymiad tuag at gyd-gynhyrchu.

Hyrwyddwyr Newid – pobl neu dimoedd sydd wedi dangos gwir ymrwymiad i wneud newid drwy gyd-gynhyrchu.

Gwobr HEDDIW MI ALLAF – i berson, tîm neu wasanaeth sydd wedi dangos ymrwymiad drwy ymgyrchu dros newid ac awdurdod.

Gwobr Seren Caniad – gaiff ei wobrwyo gan Banel Caniad am waith cymryd rhan arbennig.

Gwobr Cymryd Rhan Caniad – gwobr i bobl sy’n cymryd rhan gyda Caniad am eu gwaith arbennig.

Dychwelwch eich ffurflenni enwebu trwy e-bost at:

amber.ohara@caniad.org.uk

justin.stapley@caniad.org.uk

Neu, anfonwch nhw trwy’r post at:

Caniad, Champions House, 9-11 Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AA

Y dyddiad cau er mwyn enwebu ydy: Dydd Gwener, Ionawr 4ydd 2019

Caiff yr holl enwebai sydd wedi’u rhoi ar y rhestr fer wybod erbyn: Dydd Gwener, Ionawr 11eg 2019

Caniad are the combined voice for mental health and substance misuse involvement in North Wales. Caniad seeks to harness the experience of those living with mental health or addiction issues to help improve treatment and support – this allows users to become involved in the planning, commissioning, design, delivery and evaluation throughout North Wales.

Caniad believes that the best people to shape effective services are those using them. Caniad work is underpinned by our involvement charter, of which many organisations have signed up and committed to.

Caniad would like to celebrate and recognise the fantastic work our partner agencies (professionals/teams/involvers) do with regards to co-production and service user/carer involvement. If you know someone who has done a brilliant piece of work or shown steadfast commitment towards coproduction – please nominate them.

The award categories make provision for acknowledging both small and larger pieces of work so don’t be afraid to think outside of the box.

Please return your completed nomination forms via email to:
amber.ohara@caniad.org.uk
justin.stapley@caniad.org.uk
Or alternatively send via post to:
Caniad, Champions House, 9-11 Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AA
The deadline for nominations is: Friday 4th January 2019
All nominees shortlisted will be notified by: Friday 11th January 2019
December 2018.

Caniad would like to celebrate and recognise the fantastic work our partner agencies (professionals/teams/involvers) do with regards to co-production and service user/carer involvement. If you know someone who has done a brilliant piece of work or shown steadfast commitment towards coproduction – please nominate them.

The award categories make provision for acknowledging both small and larger pieces of work so don’t be afraid to think outside of the box.

Shining Star Award- recognising individuals who have championed involvement. This can be a member of staff, a person who has lived experience or a carer.

Positive Practice – recognising positive practice in involvement and coproduction.

Partnership Working – teams or organisations that are working in partnership with people who use their services.

Value Based Interviewing – champions of value based interviewing, and commitment to shared values.

Innovative Involvement – teams or organisations that are thinking outside the box in terms of engaging and involving people who use their services.

Involvement Champion of the Year – a person who has championed involvement. Showing true commitment to coproduction.

Champions of Change – people or teams who have shown true dedication to making change via coproduction.

TODAYiCAN Award- for an individual, team or service that have shown commitment campaigning for change and empowerment.

Caniad Star Award- awarded by Caniad Panel for outstanding
involvement work.

Caniad Involver Award – award for Caniad Involvers for outstanding involvement work.
Please return your completed nomination forms via email to:

amber.ohara@caniad.org.uk

justin.stapley@caniad.org.uk

Or alternatively send via post to:

Caniad, Champions House, 9-11 Grove Park Road, Wrexham, LL12 7AA

The deadline for nominations is: Friday 4th January 2019

All nominees shortlisted will be notified by: Friday 11th January 2019

Posted on