Case Studies

Home » story » Case Studies

Value Based Interviewing

The first interview I did I was nervous and worried that I might say the wrong thing. As a carer I felt that it was important to appoint the right person. Caniad supported me all the way. I felt an equal on the panel and very much involved in the whole process. It has given me confidence and I have learnt a lot and look forward to doing more.

Liz Craig Caniad Representative

Fy enw i ydy Debbie. Rydw i’n 37 mlwydd oed. Roeddwn i’n gaeth i sylweddau am dair blynedd ar hugain. Mi fûm i mewn llefydd tywyll iawn ac yn farw y tu mewn, ac roedd fy meddwl i’n marw’n ara deg hefyd. Rydw i wedi bod yn defnyddio gwasanaethau’n achlysurol ers y deg mlynedd diwethaf. Roeddwn i ar fy ngliniau oherwydd fy nghaethiwed. Dim ond bryd hynny roeddwn i’n fodlon derbyn help. Rydw i bellach wedi bod yn gwella ers dros chwe mis. Pan ofynnodd Caniad i mi fod yn rhan o banel ‘Cyfweliadau gwerthoedd’, bu i mi feddwl faint o wahaniaeth mewn difri wnâi fy nghyfraniad i, ond mi ges i fy siomi o’r ochr orau’n fuan iawn. Bu i mi fwynhau’r holl broses yn arw, a mwynhau chwarae rhan flaenllaw yn dewis yr ymgeisydd gorau ar gyfer y swydd . . . person roeddwn i’n teimlo y gallwn i glosio atyn nhw yn fy adegau tywyllaf pe bawn i’n dal yn gaeth Rydw i’n teimlo’n freintiedig y ces i wahoddiad i fod yn rhan o’r agwedd bwysig iawn yma o’r broses gyfweld. Rydw i’n gobeithio y caiff y ffordd yma o gyfweld ei gyflwyno i bob maes yn y pen draw. Mae pobl sy’n defnyddio gwasanaethau yn haeddu llais, ac mae rhywun o’r diwedd yn gwrando arnyn nhw. Diolch eto am adael i mi fod yn rhan o’r broses hon. Rydw i’n edrych ymlaen at barhau gyfrannu at wasanaethau a gwneud gwahaniaeth.

My name is Debbie. I’m 37 years old. I was in active addiction on and off for 23 years, it took me to some dark places where inside I was dead, and my mind was slowly dying with it. I was a service user on and off for the past 10 years. My addictions brought me to my knees, only then was I ready to accept help. I have now been in recovery for over 6 months. When I was approached by Caniad to be part of a “Value based interviews” panel, I wondered whether my input would have any impact at all, my reservations were quickly diminished. I thoroughly enjoyed the whole process, and to play an active role in helping choose the best candidate for the job role … a person that I would feel I could connect with in my darkest times if I was still in active addiction. I feel privileged to of been asked to be a part of this extremely important part of the interview process. My hope is that this form of interviewing is rolled out across the board eventually. Service users deserve a voice, and now they are finally being heard.Thank you again for letting me be a part of this process, and I look forward to continuing on with my involvement within services, and making a difference.

Roeddwn i’n teimlo fod cynnwys defnyddwyr gwasanaeth yn y broses gyfweld, a’r holl ffordd o wneud hyn, yn amhrisiadwy – bu i’r ymgeiswyr wnaeth sylwadau ddweud y cawson nhw’r profiad yn un buddiol a’u bod yn hoffi’r cyfweliad ar wahân. Roedd y trafodaethau dilynol hefyd yn ddiddorol oherwydd bu i’r ddau banel gytuno ar yr un ymgeiswyr. Rydw i’n teimlo y dylid parhau gyda hyn a’i ehangu i bob maes. Sara

I found the involvement of service users and the process invaluable to the interview process – those applicants who commented found the experience beneficial and liked the separate interview. The discussions following were also interesting in that both panels agreed on the same candidates. I feel that it should continue and be expanded to all areas. Sara

Rydw i’n meddwl bob y broses gyfweld gyda Caniad yn esmwyth iawn, yn llawer mwy felly na gydag Unllais lle roedd yna bobl broffesiynol ar y panel. Roedd hynny yn llawer mwy ffurfiol ac yn achosi llawer mwy o straen a dryswch oherwydd roedd yn rhaid i mi farcio cwestiynau nad oedd gen i ddealltwriaeth iawn ohonyn nhw. Roeddwn i’n arfer â mwynhau’r broses i ryw raddau, ond allwn i ddim bod yn “fi fy hun.” Mae’r dull newydd hefyd yn rhoi cyfle i mi ddod i adnabod defnyddwyr gwasanaeth / gofalwyr eraill, i rannu syniadau a gwybodaeth a gwella fy sgiliau cymdeithasol fy hun – rydw i’n teimlo fod y sgwrsio’n rhwydd iawn ac yn mwynhau’r direidi. Mae ein profiadau bywyd yn ein tynnu ni at ein gilydd felly rydw i’n teimlo’n ddiogel – rydw i’n teimlo wedi fy ngrymuso’n fawr 🙂 Pam

I find the interview process with Caniad very relaxing, much more so than with Unllais when professionals were included; that was more formal, stressful and confusing as I had to mark questions I had no real knowledge of. I used to enjoy it to a certain extent but I couldn’t really “be myself”. The new method also gives me chance to get to know other service-users/carers, to exchange ideas and information and increase my own social skills – I find that conversation flows freely and I enjoy the banter. We have a common bond through lived experience so I feel safe – I find it extremely empowering 🙂 Pam

Posted on