Dod yn Cynnwys Caniad

A allech chi helpu i lunio dyfodol mwy disglair ar gyfer iechyd meddwl a lles cymunedol?

Mae yna lawer o ffyrdd i gefnogi Caniad ac mae pobl yn dewis cymryd rhan mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae ein gwasanaeth wedi’i adeiladu ar ysgol o fodel cyfranogiad; Fframwaith sy’n caniatáu i bobl gyfrannu cymaint neu gyn lleied ag y dymunant, o gyfranogiad anffurfiol yr holl ffordd i wirfoddoli neu gyflogaeth â thâl.

Mae ymuno â Caniad fel cyfranogwr yn cynnig llu o fuddion sy’n ymestyn y tu hwnt i ddatblygiad personol:

   

  Discover New Skills

  Manteisiwch ar y cyfle i ddysgu ac ennill sgiliau newydd sy’n gwella eich repertoire personol a phroffesiynol.

  Peer Support

  Cysylltu â chymuned amrywiol o unigolion sydd wedi cerdded llwybrau tebyg, gan ddarparu a derbyn cefnogaeth sy’n wirioneddol effeithiol.

  Foster Collaborative Thinking

  Cymryd rhan mewn meddwl cydweithredol sy’n harneisio pŵer cyfunol safbwyntiau amrywiol, gan baratoi’r ffordd ar gyfer atebion arloesol.

  Expand Your Network

  Creu cysylltiadau a chyfeillgarwch ystyrlon, gan agor drysau i fyd o bosibiliadau a phrofiadau newydd.

  Navigate Research Projects and Funding

  Ennill dealltwriaeth o brosiectau ymchwil, mecanweithiau ariannu a gwasanaethau, gan ddod yn eiriolwr gwybodus dros newid cadarnhaol.

  Experience Personal Validation

  Mae eich taith yn bwysig, a thrwy ei rhannu, rydych nid yn unig yn dilysu eich profiadau ond hefyd yn grymuso eraill i wneud yr un peth.

  !
  Boost Confidence

  Wrth i chi gyfrannu at lunio dyfodol ein cymuned, tystiwch eich hyder yn esgyn i uchelfannau newydd.

  Witness Ideas in Action

  Gweld eich syniadau’n dod yn fyw wrth iddynt yrru trawsnewidiadau diriaethol, cadarnhaol o fewn y gymuned.

  Lefelau Ymgysylltu

  Mae ymwneud â Caniad yn seiliedig ar ysgol o fodel cyfranogi fel y gall cyfranwyr gwrdd â ni ar y lefel lle maent yn teimlo’n fwyaf cyfforddus.

  Mae pobl o bob cefndir yn dod yn ddefnyddwyr gwasanaeth i ni, ac mae eu cefndiroedd amrywiol yn dod â’n gwasanaeth yn fyw. Rydym yn gwybod efallai y bydd rhai eisiau cymryd rhan ychydig neu lawer. Dyna pam wnaethon ni system lle gallwch chi gyfrannu mewn gwahanol ffyrdd – o rannu eich meddyliau nawr ac yna, i helpu fel gwirfoddolwr, neu hyd yn oed gweithio i ni a chael eich talu.

  Gall ymgysylltu â Caniad agor drysau i wahanol gyfleoedd. Gall hyn gynnwys cynnal Cyfweliadau Seiliedig ar Werth, cynorthwyo recriwtio personél y bwrdd iechyd, ymuno â digwyddiadau i hyrwyddo Caniad, neu gymryd rhan mewn cyfarfodydd llwybr ochr yn ochr ag aelodau Bwrdd Cynllunio Ardal ac aelodau Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Rydym yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer cyfranwyr newydd – edrychwch ar y dudalen Cyfleoedd Hyfforddiant i gael manylion penodol.

  Ydych chi’n barod i fod yn ymglymwr, i danio newid, ac i adael effaith barhaol ar iechyd meddwl a lles Gogledd Cymru?

  I ddysgu mwy, cysylltwch â Chydlynydd Caniad neu llenwch y ffurflen atgyfeirio.