Caniad

Gwella bywydau gyda'n gilydd

Croeso i Caniad, prosiect cymorth wedi’i leoli yng Ngogledd Cymru sy’n ymroddedig i wella gwasanaethau cymunedol i bawb. Mae Caniad yn cydnabod bod gan unigolion sydd â phrofiad byw o faterion fel dibyniaeth a heriau iechyd meddwl, rôl hanfodol i’w chwarae wrth hwyluso gwelliannau mewn gwasanaethau lleol. A allai eich llais ysbrydoli newid cadarnhaol?


Pwy ydym ni

Caniad merched ar alwad ffôn

Rydym yn wasanaeth sy’n gweithio i newid.

Ein cenhadaeth yw darparu llwyfan lle gall gweithwyr proffesiynol, gwasanaethau, gofalwyr a Defnyddwyr Gwasanaeth ddod at ei gilydd i greu newid cadarnhaol yn y gymuned. Uno gwahanol safbwyntiau yw ein brwdfrydedd. Yn Caniad, credwn fod gan ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr rôl hanfodol i’w chwarae wrth gyfrannu’n weithredol a dylanwadu ar ein systemau cymorth. Rydym am rymuso pobl a dangos, gyda’r gefnogaeth a’r meddylfryd cywir, y gall profiadau’r gorffennol siapio dyfodol newydd sbon.

Dweud eich dweud, gadewch i’ch profiad arwain y ffordd.

Yr hyn yr ydym yn ei wneud

Rydym yn adeiladu cysylltiadau…

…Drwy ein CATCH-UPS

Mae Catch-ups (Sgwrs Mawr gynt) yn grwpiau galw heibio agored lle mae croeso i unrhyw un.

Rydym yn trafod pynciau sy’n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, yn casglu adborth ac yn rhannu gwybodaeth. Maent yn gyfle da i gyfarfod a darganfod mwy am wahanol ddarparwyr gwasanaethau yng Ngogledd Cymru, dysgu mwy am Caniad a sgwrsio â phobl a allai fod wedi cael profiadau tebyg.

Rydym yn gweithio’n agos gyda gwasanaethau lleol a chyda’r bobl sy’n defnyddio gwasanaethau i wella cyfleusterau i bawb. Rydym yn cydweithio ag unigolion sydd â phrofiad uniongyrchol o wasanaethau yn y gymuned leol. Mae safbwynt defnyddwyr gwasanaeth o’r pwys mwyaf wrth gael effaith ystyrlon ar ran eraill. Credwn yn gryf mai’r rhai sy’n defnyddio gwasanaethau cymunedol ar lawr gwlad yw’r bobl orau i lunio eu dyfodol, ac rydym yn croesawu ymatebion gan bobl sydd wedi cael gafael ar gymorth. Mae’r adborth hwn yn amhrisiadwy wrth nodi meysydd i’w gwella a sicrhau bod gwasanaethau cymunedol gwell yn cael eu datblygu i bawb.

Cliciwch ar y ddolen i ddarganfod pryd mae’r Dal i Fyny nesaf yn eich ardal chi!

 

Dau berson yn cyffwrdd dwylo ei gilydd

Cymryd rhan

Mae Eich Adborth o Bwys.

Trwy rannu eich profiadau a’ch mewnwelediadau, gallwch wneud cyfraniad sylweddol at newid cadarnhaol ac o bosibl ysbrydoli neu rymuso eraill a allai fod yn wynebu heriau tebyg. Dyna pam ein bod wedi ymrwymo i ymgysylltu â phobl sydd â phrofiad byw o broblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau, yn ogystal â gofalwyr, mewn penderfyniadau ynghylch sut y dylid darparu’r gwasanaethau hyn. Credwn fod cynnwys y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan y materion hyn yn hanfodol ar gyfer creu atebion effeithiol a thosturiol sy’n diwallu anghenion unigolion a’u cymunedau.

Dweud eich dweud, gadewch i’ch profiad arwain y ffordd.

Y newyddion diweddaraf

Newyddion Heddiw

disgrifiad ar gyfer fy mlog newydd

Dal i fyny Caniad yn dechrau!

Mae wythnos dal i fyny gyntaf Caniad wedi dechrau yn llwyddiant ysgubol, yr un olaf yfory ym Mae Colwyn. Dewch i ymuno â ni fis nesaf yng Nghanolbarth, Dwyrain a Gorllewin Cymru i ddarganfod mwy!

Newydd! Caniad Dal i fyny

Dal i fyny misol newydd yn dechrau ym mis Ebrill. Dewch i ymuno â ni i ddarganfod mwy am Caniad a ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan.

Diweddariad Symud Ymlaen Yn Fy Adferiad (MOIMR): Ebrill 2024

Diweddariadau ar gyfer grwpiau Symud Ymlaen yn fy ngrwpiau adferiad mis Ebrill ar draws Gogledd Cymru.

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl am Ddim i Feicwyr

Hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl am ddim i feicwyr yng Ngogledd Cymru

Costau Byw ac Iechyd Meddwl

Gofynnodd Caniad yn y Sgwrs Fawr fis diwethaf pa gymorth oedd ar gael i bobl sy’n cael trafferth gyda chostau byw a’i effeithiau ar iechyd meddwl pobl. Yma rydym yn rhannu rhywfaint o wybodaeth a chyngor defnyddiol.

Mae Caniad yn mynychu sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Heddlu Gogledd Cymru yn Nhre Ioan

Mae Caniad yn mynychu sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Heddlu Gogledd Cymru yn Nhre Ioan. Mynychodd asiantaethau, elusennau a gwasanaethau i gefnogi’r gymuned leol.

Ffair Adferiad Mon

Dewch i’n Ffair Adferiad ar Ynys Môn i ddarganfod pa wasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau sydd ar gael.

Cwestiynau Cyffredin

Beth rydyn ni’n ei wneud?


Mae Caniad yn grymuso unigolion sy’n dymuno chwyddo eu lleisiau, ysgogi newid effeithiol, a chyfrannu at ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau yng Ngogledd Cymru.

Pwy ydym ni’n ei gefnogi

?


Mae Caniad yn croesawu pob unigolyn sy’n ymwneud â gwasanaethau iechyd meddwl a/neu gamddefnyddio sylweddau, yn ogystal â’r rhai sy’n darparu gofal a chymorth i rywun sy’n defnyddio’r gwasanaethau hyn. Gallwch chwarae rhan ganolog wrth ddylanwadu ar benderfyniadau a siapio dyfodol gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau trwy ddod yn Cynnwys Caniad.

A all unrhyw un ddefnyddio’r gwasanaeth hwn

?


I ddod yn Cynnwys Caniad, bydd angen atgyfeiriad arnoch, y gellir ei gychwyn trwy hunangyfeirio neu drwy wasanaeth arall. Fodd bynnag, mae croeso i chi estyn allan i Caniad am wybodaeth neu fynychu ein sesiynau galw heibio lleol heb atgyfeiriad. Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Cynnwys, cliciwch yma i ddysgu mwy.

Digwyddiadau, beth sy’n digwydd?