Costau Byw ac Iechyd Meddwl

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn adrodd ar effeithiau’r argyfwng costau byw ar iechyd meddwl:

https://www.mentalhealth.org.uk/about-us/news/new-data-shows-cost-living-still-harming-scots-mental-health-third-going-debt-pay-essentials

Straen Ariannol ac Iechyd Meddwl:

Mae’r data’n datgelu cydberthynas sylweddol rhwng sefyllfaoedd ariannol personol a materion iechyd meddwl fel pryder, straen ac anobaith. Mae’r gydberthynas hon yn parhau ar draws gwahanol grwpiau economaidd-gymdeithasol, sy’n dangos bod straen ariannol yn ffactor cyffredin sy’n cyfrannu at drallod meddwl ymhlith oedolion y DU.

Trallod Meddwl Parhaus:

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at duedd sy’n peri pryder o lefelau parhaus o drallod meddwl a briodolir i’r argyfwng cost-byw parhaus. Er gwaethaf mân amrywiadau, mae cyfrannau’r unigolion sy’n profi gorbryder, straen ac anobaith wedi aros yn gyson i raddau helaeth ers y flwyddyn flaenorol, gan awgrymu effaith barhaus straen ariannol ar les meddwl.

Gwahaniaethau economaidd-gymdeithasol:

Mae gwahaniaeth nodedig yn nifer yr achosion o faterion iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â straen ariannol rhwng grwpiau economaidd-gymdeithasol. Mae oedolion yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol isaf (DE) yn cael eu heffeithio’n anghymesur, gan nodi cyfraddau uwch o bryder, straen ac anobaith o gymharu â’r rhai yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol (AB) uchaf. Mae hyn yn tanlinellu baich anghyfartal y straen ariannol ar iechyd meddwl, gyda phoblogaethau bregus yn wynebu mwy o heriau.

Effaith ar Fywyd Dyddiol:

Mae’r adroddiad yn taflu goleuni ar effeithiau diriaethol straen ariannol ar fywyd bob dydd, gyda chyfran sylweddol o unigolion yn adrodd ei bod yn cael trafferth fforddio costau byw hanfodol. Amlygir yr anallu i fforddio gwresogi a sgipio prydau bwyd fel canlyniadau uniongyrchol straen ariannol, gan bwysleisio’r amddifadedd materol a brofir gan lawer o unigolion yng nghanol heriau economaidd.

Argymhellion Polisi:

Yn erbyn cefndir Datganiad yr Hydref, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn eiriol dros weithredu gan y llywodraeth i fynd i’r afael â goblygiadau iechyd meddwl yr argyfwng costau byw. Mae’r alwad am asesiadau effaith ar iechyd meddwl ar gyfer holl bolisïau’r llywodraeth yn adlewyrchu dull rhagweithiol o ystyried goblygiadau seicolegol penderfyniadau economaidd. Yn ogystal, mae’r pwyslais ar gynyddu cymorth ariannol i atal tlodi a brwydro yn erbyn y stigma sy’n ymwneud â straen ariannol yn tanlinellu’r angen am ymyriadau cyfannol i ddiogelu llesiant meddwl ar adegau o galedi economaidd.

 

Gwefannau defnyddiol:

Mynd i’r afael â thlodi bwyd yng Nghymru:

https://www.warmwales.org.uk/

 

Arbed arian ar eich biliau dŵr:

https://www.dwrcymru.com/en

 

Gwneud eich cartref yn gynhesach ac yn effeithlon o ran ynni:

https://nest.gov.wales/

 

Cyngor iechyd meddwl ac arian:

https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

 

Dod o hyd i fanc bwyd:

https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/

 

Cyngor Cymru:

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-work/advice-partnerships/advicelink-cymru/

Mae Caniad yn mynychu sesiwn Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Heddlu Gogledd Cymru yn Nhre Ioan

Ddoe, mynychodd Caniad sesiwn ymwybyddiaeth iechyd meddwl a drefnwyd gan Heddlu Gogledd Cymru. Mynychodd nifer o elusennau, asiantaethau a gwasanaethau; Dyfodol Disglair Uwch, Dragon Chat, Papyrus, KIM-Inspire, Samariaid a llawer o rai eraill. Sefydlwyd hwn i gefnogi’r gymuned leol i rannu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl.

 

Dyma ni gyda’n stondin yn hyrwyddo Caniad ac yn rhannu gwybodaeth am Sgyrsiau Mawr sydd ar ddod, Cyrraedd a Chyswllt, Prosiect Profiad o Fyw a phrosiectau ategol eraill y mae Caniad yn cysylltu â nhw drwy Adferiad.

 

Diolch am ein cael ni!

Ffair Adferiad Mon

Mae Caniad yn cynnal Ffair Adferiad ar Ynys Môn fel cyfle i drigolion ddod i wybod pa wasanaethau Iechyd Meddwl a Chamddefnyddio Sylweddau sydd ar gael ar yr Ynys.

Mae’r syniad ar gyfer y ffair wedi dod o adborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth am y diffyg ymwybyddiaeth o ba wasanaethau sydd ar gael iddynt. Er bod Ynys Môn yn ymddangos yn fach i eraill, mae’n eithaf gwasgaredig, gyda llawer o ddefnyddwyr gwasanaeth yn teimlo eu bod yn rhy ynysig i gael cymorth os a phan fydd ei angen arnynt.

Rydym am achub ar y cyfle hwn i gael gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ac Iechyd Meddwl i ddod draw i ddangos i Ynys Môn pa gymorth sydd gennych i’w gynnig. P’un a ydych yn gwasanaethu Gogledd Cymru i gyd neu dim ond Ynys Môn yn unig, byddem yn gwerthfawrogi’n fawr eich presenoldeb i helpu i gysylltu defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr â’r cymorth sydd ei angen arnynt.

Bydd y Ffair Adferiad yn cael ei chynnal ym mhrif neuadd chwaraeon Canolfan Hamdden Llangefni, o 9yb-3yp ar y 27ain o Chwefror 2024.

Bydd te, coffi a bwyd poeth/oer ar gael yn rhad ac am ddim, ond dewch â’ch byrddau eich hun ar gyfer eich stondinau.

Gellir trefnu cludiant am ddim hefyd o’r mannau codi canlynol: Caergybi, Benllech, Amlwch a Phorthaethwy. Ffoniwch i archebu sedd.

Unrhyw gwestiynau anfonwch e-bost at mhairi.allardice@caniad.org.uk neu ffoniwch ein Harweinydd Tîm John Redican ar 0800 0853 382

Ymgyrch Taclo’r Tacle: Camfanteisio yn gysylltiedig ag anwedd yng Nghymru

Heddiw, mae Taclo’r Taclau yn lansio ymgyrch Cymru Gyfan sy’n ceisio tynnu sylw at y duedd bryderus mewn gangiau troseddol sy’n defnyddio e-sigaréts a vapes i ecsbloetio pobl ifanc yn droseddol ac yn rhywiol ledled Cymru.

Yn draddodiadol, mae gangiau wedi defnyddio arian parod, hyfforddwyr a bwyd i feithrin a dal pobl ifanc, ond gyda’r GIG yn nodi cynnydd o 9% yn nifer y bobl ifanc 11-15 oed sy’n anweddu, mae troseddwyr wedi datblygu eu tactegau ac maent bellach yn defnyddio anwedd i targedu pobl ifanc.

Mae ein hymgyrch Cymru Gyfan yn rhedeg ar gyfryngau cymdeithasol rhwng 10 Ionawr a 31 Ionawr 2024.

Sut gallwch chi ein cefnogi

Rydym wedi datblygu cyfres o asedau cyfryngau cymdeithasol y gallwch eu lawrlwytho a’u rhannu gyda’ch rhwydwaith. Cliciwch isod i lawrlwytho’r canlynol:

• 5 statig cymdeithasol Saesneg (yn cwmpasu ystod o linynnau thematig)

• 2 statig cymdeithasol Cymraeg (yn cwmpasu ystod o linynnau thematig)

• Hysbyseb Spotify 30 eiliad

Fel arall, dilynwch ni a rhannwch ein postiadau ymgyrchu ar gyfryngau cymdeithasol i’n helpu i ehangu ein negeseuon ymgyrchu i gynulleidfaoedd newydd.

Lawrlwythwch ein hamserlen cyfryngau cymdeithasol ac asedau yma

Ewch i’n tudalen lanio ymgyrch yn Saesneg yma a Chymraeg yma