Cwrdd â’r Tîm

Darganfyddwch ein tîm ymroddedig yng Nghaniad: Wedi ymrwymo i gyflawni rhagoriaeth. Dewch i adnabod aelodau ein tîm eithriadol a chael mewnwelediad i’w rolau annatod yn ein cwmni uchel ei barch.

Cwrdd â'r Teams Icon

Ein Tîm

Claire yn ymuno

Claire yn ymuno

Rheolwr Gwasanaeth

Mae’r Rheolwr Gwasanaeth yn goruchwylio ochr strategol gwasanaeth Caniad.

John Redican

Arweinydd Tîm Canolog

Fy enw i yw John, roeddwn yn gaeth i 30 mlynedd ym Manceinion. Penderfynais fy mod wedi cael digon a bod yn rhaid i mi fynd allan o’r ardal. Symudais i Dŷ Penrhyn ym Mangor yn 2016 a chael adferiad yno. Dechreuais wneud gwirfoddoli o fewn adferiad ac yna dechreuais ymwneud â Caniad, ar ôl ychydig roeddwn yn gwneud cynadleddau ac yn cynnal cyfarfodydd mawr ar fy mhen fy hun, ar ôl ychydig daeth swydd i gydlynydd camddefnyddio sylweddau i fyny a’i chael. Gwnes y swydd hon am 2 flynedd ac yna mynd i dŷ preswyl i bobl â phroblemau camddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl, ar ôl 3 blynedd roeddwn eisiau her fwy ac es am swydd arweinydd tîm arweinydd tîm Caniad a’i chael. Es yn ôl i Caniad oherwydd fy mod yn meddwl ei fod yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac yn dangos bod defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn cael eu clywed. Ac rwyf bellach wedi bod yn lân o gyffuriau ers 7 mlynedd.

Matthew Mosley

Matthew Mosley

Cydlynydd Central

Helo, fy enw i yw Matthew, rwy’n unigolyn ymroddedig gydag angerdd am gefnogi eraill, byddaf yn canolbwyntio ar Gonwy a Sir Ddinbych (Canol), gan weithio i sicrhau bod lleisiau pobl yn cael eu clywed a’u gwerthfawrogi.

Rwy’n gyffrous i gael effaith gadarnhaol.

Kay Wheeler

Kay Wheeler

Cydlynydd Gorllewin

Kay ydw i, cydlynydd Camddefnyddio Sylweddau newydd ardal Ynys Môn/Gwynedd gyda Caniad. Rwy’n falch iawn o fod yn ymuno â’r sefydliad hwn ac yn gweithio tuag at wella bywydau’r rhai yr effeithir arnynt gan gamddefnyddio sylweddau. Rwy’n arbennig o angerddol am estyn allan at unigolion mewn ardaloedd mwy gwledig lle mae mynediad at wasanaethau o bosibl yn gyfyngedig.

Yn fy amser rhydd, rwy’n mwynhau archwilio cefn gwlad hardd Cymru, mwynhau crefftau ffibr, ac arbrofi gyda ryseitiau newydd.

Rwy’n gyffrous i gwrdd â defnyddwyr gwasanaeth Ynys Môn/Gwynedd a chydweithio gyda’n tîm i gael effaith gadarnhaol o fewn yr ardal.

Mhairi Allardice

Cydlynydd Gorllewin

Fy enw i yw Mhairi, peidiwch â phoeni am yr ynganiad, byddaf yn ateb i unrhyw beth! Rwy’n un o Gydlynwyr newydd y Caniad a byddaf yn gwasanaethu’r Gorllewin. Mae’r rhan fwyaf o fy mhrofiad gyda chynghori a mentora, ond rydw i’n gyffrous am antur newydd a chlywed am brofiadau pawb; da a drwg. Rwy’n edrych ymlaen at gwrdd â chymaint o bobl newydd a’ch helpu chi i gyd i gael eich lleisiau wedi’u clywed!

Mel Williams

Mel Williams

Cydlynydd Dwyrain

Helo fy enw i yw Mel ac rwyf wedi bod yn gydlynydd Caniad ers dros 5 mlynedd bellach. Rwyf wedi byw profiad ac mae gennyf ffrindiau agos a theulu sydd wedi cael eu heffeithio gan gamddefnyddio sylweddau ac iechyd meddwl. Mae gen i lawer o brofiad o weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth yn Wrecsam a gallwch ddod o hyd i mi yn fy ngalw i mewn ym Myddin yr Iachawdwriaeth, Sgyrsiau Mawr yn Melyn a Glas neu ffoniwch i Dŷ’r Pencampwyr am sgwrs. Yn ddiweddar, rwyf wedi sefydlu grŵp cymorth ‘Reach and Connect’ i ddefnyddwyr gwasanaethau rannu eu profiadau mewn grŵp diogel a chefnogol. Os hoffech wybod mwy yna cysylltwch â ni, byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu.

Cydlynwyr

Mae cydlynwyr Caniad wedi’u lleoli mewn gwahanol leoliadau ar draws Gogledd Cymru, maent yn gyfrifol am annog a chefnogi unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, iechyd meddwl neu wasanaethau sy’n cyd-ddigwydd i ymuno â Caniad, i rannu eu barn a’u profiadau a chyfrannu at gynllunio, dylunio a darparu. , monitro a gwerthuso’r gwasanaethau a gânt.

Mwy i ddod…

Cydgysylltydd Iechyd Meddwl Canolog

Cydgysylltydd Iechyd Meddwl Canolog

Arweinydd Tîm Iechyd Meddwl y Dwyrain

Arweinydd Tîm Iechyd Meddwl y Dwyrain

Cydgysylltydd Camddefnyddio Sylweddau y Dwyrain

Cydgysylltydd Camddefnyddio Sylweddau y Dwyrain

Gwirfoddolwr Iechyd Meddwl

Gwirfoddolwr Iechyd Meddwl

Gwirfoddolwr Camddefnyddio Sylweddau

Gwirfoddolwr Camddefnyddio Sylweddau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod ar wahân i'n tîm?