Costau Byw ac Iechyd Meddwl

Mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn adrodd ar effeithiau’r argyfwng costau byw ar iechyd meddwl:

https://www.mentalhealth.org.uk/about-us/news/new-data-shows-cost-living-still-harming-scots-mental-health-third-going-debt-pay-essentials

Straen Ariannol ac Iechyd Meddwl:

Mae’r data’n datgelu cydberthynas sylweddol rhwng sefyllfaoedd ariannol personol a materion iechyd meddwl fel pryder, straen ac anobaith. Mae’r gydberthynas hon yn parhau ar draws gwahanol grwpiau economaidd-gymdeithasol, sy’n dangos bod straen ariannol yn ffactor cyffredin sy’n cyfrannu at drallod meddwl ymhlith oedolion y DU.

Trallod Meddwl Parhaus:

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw at duedd sy’n peri pryder o lefelau parhaus o drallod meddwl a briodolir i’r argyfwng cost-byw parhaus. Er gwaethaf mân amrywiadau, mae cyfrannau’r unigolion sy’n profi gorbryder, straen ac anobaith wedi aros yn gyson i raddau helaeth ers y flwyddyn flaenorol, gan awgrymu effaith barhaus straen ariannol ar les meddwl.

Gwahaniaethau economaidd-gymdeithasol:

Mae gwahaniaeth nodedig yn nifer yr achosion o faterion iechyd meddwl sy’n gysylltiedig â straen ariannol rhwng grwpiau economaidd-gymdeithasol. Mae oedolion yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol isaf (DE) yn cael eu heffeithio’n anghymesur, gan nodi cyfraddau uwch o bryder, straen ac anobaith o gymharu â’r rhai yn y grwpiau economaidd-gymdeithasol (AB) uchaf. Mae hyn yn tanlinellu baich anghyfartal y straen ariannol ar iechyd meddwl, gyda phoblogaethau bregus yn wynebu mwy o heriau.

Effaith ar Fywyd Dyddiol:

Mae’r adroddiad yn taflu goleuni ar effeithiau diriaethol straen ariannol ar fywyd bob dydd, gyda chyfran sylweddol o unigolion yn adrodd ei bod yn cael trafferth fforddio costau byw hanfodol. Amlygir yr anallu i fforddio gwresogi a sgipio prydau bwyd fel canlyniadau uniongyrchol straen ariannol, gan bwysleisio’r amddifadedd materol a brofir gan lawer o unigolion yng nghanol heriau economaidd.

Argymhellion Polisi:

Yn erbyn cefndir Datganiad yr Hydref, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl yn eiriol dros weithredu gan y llywodraeth i fynd i’r afael â goblygiadau iechyd meddwl yr argyfwng costau byw. Mae’r alwad am asesiadau effaith ar iechyd meddwl ar gyfer holl bolisïau’r llywodraeth yn adlewyrchu dull rhagweithiol o ystyried goblygiadau seicolegol penderfyniadau economaidd. Yn ogystal, mae’r pwyslais ar gynyddu cymorth ariannol i atal tlodi a brwydro yn erbyn y stigma sy’n ymwneud â straen ariannol yn tanlinellu’r angen am ymyriadau cyfannol i ddiogelu llesiant meddwl ar adegau o galedi economaidd.

 

Gwefannau defnyddiol:

Mynd i’r afael â thlodi bwyd yng Nghymru:

https://www.warmwales.org.uk/

 

Arbed arian ar eich biliau dŵr:

https://www.dwrcymru.com/en

 

Gwneud eich cartref yn gynhesach ac yn effeithlon o ran ynni:

https://nest.gov.wales/

 

Cyngor iechyd meddwl ac arian:

https://www.mentalhealthandmoneyadvice.org/wal/

 

Dod o hyd i fanc bwyd:

https://www.trusselltrust.org/get-help/find-a-foodbank/

 

Cyngor Cymru:

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-work/advice-partnerships/advicelink-cymru/