Diweddariad Symud Ymlaen Yn Fy Adferiad (MOIMR): Ebrill 2024

Rowley’s Lane – Mae grwpiau wyneb yn wyneb ac ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sydd eisoes yn hysbys i SMS Sir y Fflint yn unig. Fel arfer cynhelir grwpiau ar ddydd Llun. Nid ydym yn derbyn cyfeiriadau ar gyfer y grŵp hwn; os oes gennych unrhyw ymholiadau am y grŵp hwn, cysylltwch â zoe.aldcroft@wales.nhs.uk .

Tŷ Penrhyn (Canolfan Adfer Gogledd Cymru) – Mae grwpiau yn rhedeg ar ddydd Iau rhwng 10am a 12pm yn Nhŷ Penrhyn. Maent hefyd yn rhedeg grŵp MOIMR ar Ynys Môn sy’n rhedeg ar ddydd Iau rhwng 2.00 a 4.00pm. Gellir cyrchu’r ddau grŵp wyneb yn wyneb ac ar-lein. Mae’r grwpiau’n rhedeg yn olynol, a gall defnyddwyr gwasanaeth ymuno ar unrhyw adeg yn ystod y grŵp. Mae Tŷ Penrhyn yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaeth gysylltu â nhw’n uniongyrchol ar 01248 352771 os ydyn nhw am gael mynediad i grwpiau yno. Mae rhagor o wybodaeth am yr amrywiaeth o weithgareddau sydd ar gael yn Nhŷ Penrhyn ar gael yma – Ein Gwasanaethau – Cymunedau Adferiad Gogledd Cymru (gogleddcymrurc.org) .

SMS Conwy – Mae grwpiau yn rhedeg ar ddydd Mercher yng Nghanolfan y Wawr o 11.00 – 1.00. Dechreuodd eu grŵp diweddaraf ddydd Mercher 14 Chwefror . Mae grwpiau wyneb yn wyneb ac yn bennaf ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth sydd eisoes yn hysbys i SMS Conwy, ond maent yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghonwy nad yw’r gwasanaeth SMS yn gwybod amdanynt.

Grŵp Ar-lein – Dechreuodd y grŵp diweddaraf ddydd Iau 15 Chwefror . Cynhelir y grŵp hwn bob dydd Iau 2pm – 4.30pm a cheir mynediad iddo ar-lein drwy chwyddo. Mae ar gau i atgyfeiriadau newydd ond rydym yn cadw rhestr aros ar gyfer y grŵp nesaf. Nid oes gennyf ddyddiadau ar gyfer y grŵp hwn eto.

Rhaid i gynorthwywyr fod yn sobr wrth fynychu cyfarfodydd. Os nad ydynt eto’n ymatal rhag alcohol neu sylweddau anghyfreithlon, yna mae angen iddynt fod â llawer o gymhelliant i wneud hynny a gallu bod yn bresennol heb fod dan ddylanwad alcohol neu sylweddau anghyfreithlon.

Os yn bosibl, mae’n help mawr os gallwch chi roi cyfeiriadau e-bost i gleientiaid yn ogystal â rhifau ffôn ar y ffurflenni atgyfeirio. Mae hyn yn ein galluogi i gysylltu a chyfeirio defnyddwyr gwasanaeth at rai adnoddau ar-lein wrth iddynt aros i grwpiau newydd ddechrau.

I gael rhagor o wybodaeth am MOIMR a’r hyn y mae’r grwpiau yn ei olygu edrychwch ar ein gwefan – Hafan | Symud Ymlaen Yn Fy Adferiad (moving-on.uk)

Cyflwynwch eich cyfeiriadau ar gyfer MOIMR i mi – louise.pickering@adferiad.org a nodwch pa grŵp y mae gan eich cleient ddiddordeb ynddo. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi anfon e-bost ataf.

Os oes gennych unrhyw atgyfeiriadau ar gyfer ein gwasanaeth CAMFA sy’n cynnig cymorth cwnsela un i un i bobl â phroblemau sylweddau/alcohol neu’r rhai y mae problemau camddefnyddio sylweddau eu hanwyliaid yn effeithio arnynt, a fyddech cystal â’u hanfon at enquiries@adferiad.org