Cyfleoedd Hyfforddi

Hyfforddiant Digidol:

Mae Caniad yn cynnal hyfforddiant cynhwysiant digidol, a fydd yn cael ei ddarparu gan Cwmpas. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei deilwra i anghenion defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ac mae ar gael i unigolion sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau. Mae enghreifftiau o’r hyfforddiant y gellid ei gynnig yn cynnwys:

 • Sut i ddefnyddio e-bost
 • Cymwysiadau Microsoft fel Word, Excel ac ati, a chymwysiadau Google fel Google Docs, Google Slides ac ati.
 • Diogelwch ar-lein
 • Sut i gael mynediad at apwyntiadau ar-lein gyda meddygon teulu, bancio ar-lein, credydau cynhwysol ac ati.
 • Pecyn Gwaith e.e., ysgrifennu CV, gwella llythrennedd digidol ac ati.

Mae Hyfforddiant Digidol ar gael i unrhyw un sy’n defnyddio gwasanaethau camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl, mae’r hyfforddiant isod yn benodol i Caniad Involvers, i ddod yn cynnwys neu i gael gwybod mwy ewch i’n tudalen Dod yn Cynnwys.

Hyfforddiant Sgiliau Pwyllgor:

Rhoddir yr Hyfforddiant Sgiliau Pwyllgor i’r rhai sy’n dymuno cymryd rhan mewn cyfarfodydd, boed hynny’n gyfarfodydd llwybr neu ein cyfarfodydd Caniad. Nodau ac amcanion yr hyfforddiant yw:

 • Er mwyn deall y Cylch Gorchwyl
 • Deall rôl allweddol cadeirydd y cyfarfod
 • Deall yr angen am gofnodion ac agenda
 • Deall pam fod ffiniau yn bwysig
 • Pam fod angen cytuno i gwrdd â ffiniau
 • Beth yw moesau cyfarfod a pham ei fod yn bwysig

Y Syniad yw eich helpu i ddod i ddeall y termau a ddefnyddir mewn cyfarfodydd, sut maent yn gweithio, beth yw eu pwrpas a’r arferion sydd i’w cael mewn cyfarfod”.

Hyfforddiant Cyfweliadau Seiliedig ar Werth:

Mae Cyfweliadau Seiliedig ar Werth yn ffordd o helpu sefydliadau i recriwtio’r bobl fwyaf addas i weithio gyda phlant neu oedolion agored i niwed. Mae’n helpu cyflogwyr i asesu gwerthoedd, cymhellion ac agweddau’r rhai sy’n ymgeisio am swyddi. Mae’n canolbwyntio ar “sut” a “pam” y mae ymgeisydd yn gwneud dewisiadau yn y gwaith ac yn ceisio archwilio rhesymau dros ei ymddygiad. Mae dull VBI yn adeiladu ar arferion recriwtio a diogelu da. Nid yw’n cymryd lle gwiriadau cyn cyflogaeth da neu recriwtio cyffredinol cadarn. Mae’n dibynnu ar ymrwymiad sefydliadol i safonau uchel o recriwtio mwy diogel a hyfforddiant staff o’r brig a diwylliant lle mae diogelwch a lles yn hollbwysig.

Beth yw teimlad eich perfedd o gwmpas yr ymgeisydd? I ba gyfeiriad mae eich cwmpawd moesol yn pwyntio? Y person y byddwch yn ei recriwtio ar ddiwedd y broses hon yw’r person y teimlwch y gallech weithio gydag ef. Syniad Cyfweld ar Sail Gwerthoedd yw cyrraedd gwerthoedd yr ymgeisydd, ac nid gwybodaeth glinigol/broffesiynol yr ymgeisydd.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw hyfforddiant arall, cysylltwch â ni.