The aim of this project is to improve equity in services for service users and carers with either substance misuse or mental health problems across North Wales. ‘Caniad’ is currently the working name for this service but will be consulted on further as the service develops. The service will employ a team of 7 staff and provide training and support for the development of existing and new service user and carer forums.

This will be done by enabling service users and carers to be integral to the planning, commissioning, design, delivery and evaluation of these services. The service will be delivered in partnership between CAIS and Hafal, who will facilitate Service user and carer forums across North Wales to ensure their voices are heard.

Caniad Annual Report 2016
To find out more click here
Involvement Charter
Careers
Application Form
A Perspective of ‘Crisis’ North Wales 360 Consultation Event Report

Nod y prosiect hwn yw gwella cydraddoldeb mewn gwasanaethau i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau neu iechyd meddwl ar draws Gogledd Cymru. ‘Caniad’ yw’r enw ar gyfer y gwasanaeth hwn ar hyn o bryd ond byddwn yn ymgynghori ar hyn wrth i’r gwasanaeth ddatblygu. Bydd y gwasanaeth yn cyflogi tîm o 7 aelod o staff ac yn darparu hyfforddiant a chefnogaeth er mwyn datblygu fforymau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr cyfredol a newydd.

Byddwn yn gwneud hyn drwy roi rôl ganolog i ddefnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr o ran cynllunio, comisiynu dylunio, darparu a gwerthuso’r gwasanaethau yma. Bydd y gwasanaeth yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng CAIS a Hafal, a fydd yn cydlynu’r fforymau defnyddwyr gwasanaeth a gofalwyr ar draws Gogledd Cymru er mwyn sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed.

Adroddiad Blynyddol 2016
I gael gwybod mwy cliciwch yma
Siarter Cynnwys
Gyrfaoedd
Safbwynt o ‘Argyfwng’ Digwyddiad Ymgynghorol 360 Gogledd Cymru Adroddiad